Lędziny 43-143 ul. Oficerska 20A

Magazyn, Dystrybucja

TEL: +48 793 397 752

Szybki kontakt 6:00 do 22:00

Sklep online 24/h

Ruszyła Promocja na ekogroszek

Poszukujesz sprawdzonego dostawcy ekogroszku? Lepiej nie mogłeś trafić. Nasz skład oferuje dostęp do najlepszych i sprawdzonych ekogroszków jak i innych sortymentów węglowych

Regulamin

 

Regulamin korzystania ze sklepu mykswegiel.pl


§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sprzedaż prowadzona pod adresem www.mykswegiel.pl  jest realizowana przez podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie tego sklepu    :

ul. Graniczna 61A lok. 35,
40-­018 Katowice
woj. ŚLĄSKIE
ROBERT ARNDT
NIP 9542183881
REGON 240400950

– zwanym w treści regulaminu “Sprzedawca” lub  “Sprzedający”

 1.Kupujący akceptuje Regulamin.
Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawane Towary wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Sklepu.Ceny wszystkich produktów prezentowanych na naszych stronach zawierają informację o cenie brutto, netto, podatku VAT oraz akcyzie w złotych polskich.
Umowa zawierana jest w języku polskim.
Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

2.Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
Regulamin określa w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) tryb postępowania reklamacyjnego

3.Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .
Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
4.Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez kanały wymienione w zakładce :  Kontakt, Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

5.Wydawanie towaru zamówionego z opcją |odbiór osobisty| odbywa się  na głównym składzie , pod adresem : 41-404  MYSŁOWICE, ul. DWORCOWA
po  uzgodnieniu terminu odbioru telefonicznie. Pojazdy ładowane są w kolejności w jakiej przyjechały.
6.Osoba składająca zamówienie zwana jest w treści regulaminu „Konsument”, “Zamawiający”, “Kupujący” oraz „Klient”.
7.Wzory opakowań towarów oferowanych przez Sprzedającego są własnością firmy Myks-Węgiel,  z zastrzeżeniem wszelkich praw do kopiowania, korzystania z projektu, wzoru i wykorzystywania go bez zgody właściciela.
8.Firma  udziela autoryzacji na sprzedaż lub dystrybucję swojego asortymentu podmiotom handlowym,  wymienionym na tej stronie .
9.Wysłanie zamówienia przez stronę : www.mykswegiel.pl – oznacza złożenie zamówienia .
10.Podczas składania zmówienia wymagane są tylko niezbędne dane potrzebne do jego prawidłowej realizacji
(wybór rodzaju podmiotu zamawiającego, imię i nazwisko lub nazwa zamawiającego, adres dostawy lub zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, NIP). Dane te są wykorzystane do sporządzenia dokumentacji przewozowej, księgowej oraz są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§2 PROCEDURA ZAMÓWIENIA TOWARÓW

1.Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu, przy czym wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
Kupujący wskazuje Towary , które chce zamówić, ilość, sposób zapłaty, sposób dostawy i czy z akcyzą czy bez.
2.Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów.
Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.
Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia.
3.Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje potwierdzone przez Sprzedającego poprzez przesłanie (automatycznej) wiadomości e-mail. Wraz z potwierdzeniem Sprzedający przesyła Kupującemu Regulamin.
4.Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w link podany w e-mailu.
5.Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe ale tylko do momentu wysłania towaru.

6.W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i na jego żądanie, zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.
7.W przypadku gdy Zamawiający nie odbiera telefonu w ustalonym dniu realizacji zamówienia, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie lub przesunąć czas dostawy.
8.  Zamawiający jest informowany na bieżąco o statusie swojego zamówienia poprzez wiadomości sms lub mailowe w zależności od rodzaju zamówienia lub  może sprawdzić status na stronie www.mykswegiel.pl – podając numer zamówienia.


§3 CENY

1.    Aktualne ceny detaliczne prezentowane są na  stronie: www.mykswegiel.pl oraz są dostępne na GŁÓWNYM SKŁADZIE
w postaci cennika .
2.    Zamówienia realizowane są po cenie z dnia złożenia zamówienia.  Jeśli ceny w czasie pomiędzy złożeniem danego zamówienia a jego realizacją zostaną zmienione (zwiększone lub obniżone) zamówienie zostanie zrealizowanie po cenie z dnia przyjęcia zamówienia.
3.    Ceny hurtowe ustalane są indywidualnie .
4.    Za odbiorcę hurtowego  uważa się kupującego który dokonuje zakupów w ilościach powyżej 24 ton jednorazowo lub  mniejszych zakupów w celu dalszej odsprzedaży.
5.    Ceny detaliczne i hurtowe podlegają negocjacji i mogą zostać zmienione w drodze bezpośrednich ustaleń z Kupującym .
6.    Kupujący każdorazowo  otrzymuje imienny dowód dostawy towaru akcyzowego oraz do wyboru paragon lub fakturę Vat dołaczone do zamowienia
7.   Cennik Dostawy określa koszty poszczególnych opcji dostawy Towarów. Wybór opcji należy do Kupującego.
Strony mogą umówić się na dostawę Towarów przy użyciu innej opcji, nieujętej w Cenniku Dostawy.


§4 PŁATNOŚCI

1.Kupujący ma do wyboru jedną z poniższych form płatności:
a) za pobraniem – Kupujący należność za Towary i przesyłkę uiszcza KURIEROWI przy odbiorze dostarczonego towaru
b) zwykłym przelewem –  należność za Towary Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego w banku PKO Bank Polski o numerze: 82 1020 2313 0000 3402 0502 5632
c) płatności elektroniczne online – obsługiwane przez PayU S.A. (koszt zgodny z informacją podaną przy wyborze sposobu płatności  podczas składaniu zamówienia )
d) gotówką , w przypadku odbioru osobistego lub dostawy transportem firmowym
e) kartą płatniczą  – obsługiwane przez PayU S.A.
2. W przypadku przedpłat za towar, który ma być odebrany osobiście lub wysłany kurierem, wpłaty należy dokonywać w takim czasie aby środki były zaksięgowane na rachunku Sprzedającego nie później niż 24h przed ustaloną datą wydania towaru. W przypadku spóźnienia płatności sprzedawca przesunie termin realizacji proporcjonalnie do spóźnienia.


§5 USŁUGA KONTA

1.Założenie Konta jest fakultatywne dla Użytkowników chcących korzystać z Usług.
Konto ma na celu ułatwienie Użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Sklepu.
2.Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia  przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.
3.Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego „Rejestracja”.
4.Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie danych wskazanych w § 2 ust. 2
5. Obligatoryjne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłane hasło do Konta.
6.Dane do Konta każdy Użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta.
7.Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj” na ostatniej odsłonie interaktywnego formularza na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem weryfikacyjnym oraz warunki na jakich została zawarta Umowa, w tym treść obowiązującego Regulaminu.
8.Po otwarciu linku weryfikacyjnego przesłanego Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail, Użytkownik wpisuje swoje hasło w polu „Twoje hasło”. Kliknięcie przycisku „Zaloguj” jest równoznaczne z założeniem Konta. Jest to również moment zawarcia Umowy.
9.Niezależnie od przesłanych Użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Użytkownikowi na jego wniosek.
10.Założenie Konta jest bezpłatne.


§6 DOSTAWA TOWARU

1. Czas dostawy towaru lub odbioru własnym transportem  jest ustalany indywidualnie z każdym Kupującym.
2.Dostawa towaru może zostać zrealizowana za pośrednictwem zewnętrznych firm transportowych.
3.Dostawy “kurierskie” realizowane są przy współpracy z firmami kurierskimi. Dostawa następuje w ciągu 1-3dni roboczych od wysłania towaru.
4. W przypadku zdarzeń losowych typu  uszkodzenia posesji lub innego mienia podczas dostawy lub rozładunku towaru przez zewnętrzne firmy transportowe podmiotem odpowiedzialnym jest podmiot dostarczający , Sprzedawca nie odpowiada za zdarzenia/straty powstałe w wyniku działań zewnętrznych firm transportowych.
5.W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany poprzez wysłanie informacji sms lub email na adres lub numer telefonu podany w zamówieniu.
6.W przypadku zdarzeń losowych typu: awarie maszyn i urządzeń, awarie pojazdów, niekorzystnej pogody, nagłego zatrzymania wydobycia na kopalni, braku dostaw surowca i innych nie planowanych zdarzeń – termin realizacji zamówienia może się opóźnić . – Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy a Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie od zrezygowania z zamówienia przez Zamawiającego zwrócić mu ewentualną wpłatę (jeśli była dokonana) zgodnie z jej pierwotną wartością.
7.W przypadku gdy zamawiający stwierdzi uszkodzenie transportowe należy przed podpisaniem odbioru towaru zaznaczyć wyraźnie na liście przewozowym w jakim stanie towar dotarł lub odmówić odbioru uszkodzonego lub nie kompletnego towaru oraz spisać stosowny protokół w obecność kierowcy.
8.Kierowca sam ocenia czy we wskazanym przez odbiorcę  miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie rozładuje towar. Nie jest zobowiązany wjeżdżać  w ciasne bramy lub podwórka. Może odmówić wjazdu na nie utwardzone tereny, nie odśnieżone place, nie wnosi towaru do pomieszczeń, chyba że takie odpłatne wniesienie zostało wcześniej uzgodnione ze sprzedającym. Rozładunek odbywa się w odległości do 5m od auta.
9.Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zamówionego towaru od Sprzedającego w ustalonym wcześniej terminie.
10.Podmiot zwolniony z podatku akcyzowego podczas odbioru towaru zobowiązany jest podpisać dokument dostawy, który jest podstawą do zwolnienia z akcyzy. Brak podpisanego dokumentu dostawy  skutkować będzie naliczeniem akcyzy od węgla zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11.W przypadku nie odebrania dostarczonego towaru Zamawiający może zostać obciążony przez Sprzedającego kosztami transportu oraz pieniężną karą umowną w wysokości 20% wartości brutto zamawianego towaru na co zamawiający się zgadza.


§7 TOWAR

1.Towarem jest  Węgiel Kamienny pochodzący z polskich kopalń i inportowany.
2.Może być zapakowany w opakowania (foliowe),(jutowe) 10kg lub 25kg lub  dostarczony luzem w zależności od danego zamówienia.
3.W przypadku towaru pakowanego – węgiel jest ułożony na palecie w  ilości 1tony, lub worki są ułożone luzem na samochodzie w zależności od rodzaju zamówienia. Czyli 40 worków  po 25kg lub 100 worków po 10kg z tolerancją wagi podaną na opakowaniu.
4.Palety z towarem są zabezpieczone folią “strecz” i ewentualnie kapturem foliowym.
5.Parametry chemiczne węgla mogą nieznacznie się różnić w zależności od danego sortu i pokładu z którego wydobyty został węgiel w związku z naturalnymi wahaniami.
6.W okresach wzmożonych opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz) może się zdarzyć, że towar  będzie mokry, szczególnie w okresie zimowym!

7. Od 1 września 2017 r. obowiązują na terenie całego województwa Śląskiego i Małopolskiego nowe przepisy związane z tzw. uchwałą antysmogową. Zgodnie z nimi od tego czasu nie można stosować węgla brunatnego, ekogroszku czeskiego, mułów, miałów, flotokoncentratów, biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc, peletów drzewnych, brykietów drzewnych, drzewa kominkowego mokrego. Zakup i używanie wyżej wymienionych produktów tylko na własną odpowiedzialność klienta.


§8 KUPONY i RABATY

1.  Kupony i kody rabatowe mogą być dołączone lub wydrukowane na dokumentach dostawy towaru.
2. Rabaty  w wysokości wydrukowanej na kuponie mogą być zrealizowane przy kolejnej dostawie dla tego samego klienta.
3. Łączna kwota zamawianego towaru zostanie pomniejszona zgodnie z nominałem Kuponu
4. Kupony rabatowe nie są walutą i nie mogą być wymienione na gotówkę
5. Kupony nie sumują się i nie łączą z innymi promocjami lub rabatami
6. W czasie trwania okresowych promocji cenowych kupony rabatowe mogą nie być uwzględniane
7. Klient składając zamówienie sam decyduje czy chce skorzystać z ewentualnej aktualnej promocji cenowej, stałego rabatu dla stałych klientów lub KUPONU RABATOWEGO jeśli taki posiada.


§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Zamawiający będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827)
2. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia: przez wysłanie pisma pocztą na adres:
ul. Graniczna 61A lok. 35,
40-­018 Katowice
woj. ŚLĄSKIE
3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy:
4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
7. Zamawiający odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§10 REKLAMACJE

1. Jeśli zamawiający  stwierdzi , że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową – może złozyć reklamację.
Jeżeli jest konsumentem –  z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)  Jeżeli nie jest konsumentem –  z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny)
2.  Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłosić na formularzu reklamacyjnym.
Wysłać mailem na adres : myks.r.a@wp.pl lub wydrukować i wysyłać na adres siedziby Sprzedającego tj.
ul. Graniczna 61A lok. 35,
40-­018 Katowice
woj. ŚLĄSKIE
ROBERT ARNDT
3.Odpowiedz reklamacyjna zostanie wysłana do osoby składającej reklamację  do 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
4. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt Zamawiającego za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej lub transportu zorganizowanego we własnym zakresie. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5. Podczas postępowania reklamacyjnego towar może zostać poddany badaniu laboratoryjnemu celem stwierdzenia czy posiada wady i na podstawie wyniku badań może zostać podjęta decyzja o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji. Badania wykonuje niezależny instytut badawczy.
6. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Sprzedawca odpowie za niezgodność towaru z umową, jeżeli zostanie ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru. Jeżeli kupujący po dwóch miesiącach od stwierdzenia wady,  nie powiadomi o tym fakcie sprzedającego, utraci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy.


§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
2.    W e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepy internetowego Kupujący otrzymuje w postaci załącznika treść regulaminu który automatycznie stanowi trwaly nośnik zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.    Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.mykswegiel.pl , odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
4.    Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
5.    W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
6.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
7.    Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
9.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2015. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
Firma Mykswegiel  zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści regulaminu
10.    Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich

11.    Jeżeli klient wprowadzi sprzedającego w błąd czy jest albo nie jest zwolniony z akcyzy, sprzedający za pomyłkę nie odpowiada.

RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych,spełniając wynikający z niej obowiązek informacyjny poniżej przedstawiam sposób w jaki firma MYKS WĘGIEL ROBERT ARNDT przetwarza Państwa dane oraz jakie mają Państwo z tym związane prawa:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest MYKS WĘGIEL ROBERT ARNDT ul. Graniczna 61a/35 40-018 Katowice NIP: 954-218-38-81, tel. kontaktowy: 793-397-752
 2. Dane, które posiada firma zostały nam przekazane dobrowolnie i wyłącznie przez Państwa.
 3. Przetwarzamy Państwa dane gdyż jest to niezbędne do wykonania usługi, w tym do:- realizacji zamówionej przez Państwa usługi zarowno drogą telefoniczną, mailową jaki osobiście oraz przez stronę internetową: www.mykswegiel.pl

  – kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem usługi

  – przekazywania Państwu informacji marketingowych poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – poprzez wiadomość sms, e-mail lub listownie

  – rozpatrywania ewentualnych reklamacji

  – dodatkowo przepisy prawa wymagają od firmy przetwarzania Państwa danych na potrzeby podatkowe i rachunkowe

  – zapewnienia obsługi usług płatniczych

  – windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych

  – przechowywania danych w celach archiwizacyjnych oraz dla zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest firma MYKS ROBERT ARNDT, jej ewentualni przyszli pracownicy, podmiot wspierający firmę w świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zewnętrzny podmiot księgujący – a więc wyłącznie podmioty niezbędne do realizacji usługi.
 5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane dopóki nie otrzymamy od Państwa wycofania zgody.
 6. Wymaganymi od Państwa danymi są wyłącznie: imię i naziwko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, bez których to danych firma nie jest w stanie zrealizować usługi.
 7. Mają Państwo prawo do żądania w dowolnym momencie dostępu do swoich danych, jak również możliwośc ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu i skargi.
 8. W konkretnych przypadkach mają Państwo również prawo do bycia zapomnianym, czyli niezwłocznego usunięcia Państwa danych przez ich administratora.
 9. Administrator danych zapewnia o najwyższym znanym i możliwym w chwili przetwarzania poziomie ochrony powierzonych danych oraz o dążeniu w miarę upływu czasu do ich systematycznego ulepszania.

W świetle powyższych informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wyżej wymienionych.